دل از سامان برکنیم...

درخواست حذف این مطلباگر کشاکش ابتلائات است که مرد می سازد پس یاران! دل از سامان برکنیم و روی به راه نهیم

فتح خون؛ روایت محرم شهید سید مرتضی آوینی